Atesh K. Captive Moment Live DJ Sets Part 1

  • Play:
  • Song Name: Atesh K. Captive Moments Live Set Part 1
  • Artist: Atesh K.
  • Album: Atesh K. Live DJ Set @ Med In The City 02-03-2012

Atesh K. Captive Moment Live DJ Sets Part 1
Recorded live @ Med In The City on 02.03.2012
With live art performance by Bahar Chirali & Batu Gundal